English
Böbrek Taşı belirti bulgu ve tanıları
rontgen

Böbrek Taşı belirti bulgu ve muayene aşamaları

a) Ağrı: Renal kolik tarzında ağrı: Toplayıcı sistem veya üreterin gerilmesi sonucu oluşur.
Kolik olmayan ağrı: Böbrek kapsülünün gerilmesinden oluşur.

b) Hematüri: Hastalarda aralıklı makroskopik hematüri veya ara sıra çay renkli idrar görülür.

c) Enfeksiyon: Strüvit (magnezyum amonyum fosfat) taşları enfeksiyon taşlarıdır. Enfeksiyon apatit taşları idrar pH’sı 6,6 üzerinde olduğu durumlarda oluşur.

d) Ateş

e) Bulantı, kusma: Üst idrar yolları obstrüksiyonu sıklıkla bulantı ve kusmaya yol açar.

Gebelik

Gebelikle birlikte belirgin hiperkalsiüri görülmesine rağmen taş sıklığı 1/1500’dür. Gebelikte Gf’de %25-30 artış olur. Kalsiyum, ürik asit, sodyumun artmış filtrasyon yükünün taş gelişmesinden sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Semptomatik taşların yaklaşık %90’ı ikinci ve üçüncü üç ay sırasında saptanır. Sorunlu hastalarda D-j kateter takılması önerilir.

Tanı

Radyolojik inceleme : Düs grafisi, ultrasonografi, ivp (intra venöz piyelografi), tomografi, retrograd piyelografi M-Rİ, nükleer sintigrafi


İlaç tedavileri sonucunda oluşabilecek taşlar

Sülfonamidler, triamteser, asiklovir, antinotroviral ilaçlar idrar yollarında taş yapabilirler.

Tekrarlayan taş hastalarında 24 saatlik idrarda kalsiyum, oksalat, sitrat, ürikasit, sodyum ve kreatinin düzeyleri ölçülmelidir.

24 saatlik idrar örneği normal değerleri :

Erkek (mg/saat) Kadın (mg/saat)
Kalsiyum Ürik asit Sitrat >200 >400
Oksalat

Böbrek taşı oluşmasının nedenleri

Böbrek taş oluşumunda genetik, çevresel ve beslenme etmenleri bulunmaktadır.

Genetik olarak; sistinüri, renal tübüler asidoz, azalmış böbrek aldolaz aktivitesi ve anormal pürin metabolizması gibi etmenler sayılabilir.

Çevresel etkenler; aşırı sıcaklık ve nemde aşırı sıvı kaybıdır.

Beslenme etkenleri; aşırı çiğ yeşil sebzelerin tüketimi kalsiyum oksalat taşlarına, aşırı protein ve hayvansal yağ tüketimi ise ürik asit taşlarına sebep olabilir.

Kalsiyum taşlarının oluşumunda barsaktan aşırı kalsiyum emilimi ile idrarda fazla kalsiyum çıkar ve kalsiyum içeren taşlar oluşur. Kalsiyum taşlarının oluşumunda diğer bir etken de renal hiperkalsiüri denilen böbreklerden kalsiyum emiliminin bozulduğu ve idrarla kalsiyum kaybının oluştuğu durumdur. Bu hastalarda paratiroid hormon ve D vitamini artar.

Ürik asit taşlarının oluşumunda asidik idrar, az miktarda idrar ve idrarda ürik asit artışı gibi etkenler vardır. Gut hastalığı, uzun süreli ishaller, kanda ürik asit yüksekliği ve aşırı protein alımı da ürik asit taşlarına neden olabilir.

Asit olmayan (alkali) idrar struvit veya infeksiyon (triple fosfat) taşlarına neden olabilir.

Teşhis ve tanı.

Taş hastalığı; ağrı, kanlı idrar, bulantı-kusma ve ateş-titreme ile kendini gösterir. Böbrek taşlarında ağrı genelde böğürdedir ve bu bölge hassastır. Üst idrar yolu taşlarında ağrı böğürden kasığa ve aynı tarafta yumurtalıklara veya kadınlarda genital organa yayılır. Mesane (idrar torbası) taşlarında ise ağrı penise vurur ve şiddetli idrar şikayetleri görülür. Ateş-titreme enfeksiyona işarettir. İdrar kültürü alınmalı, antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.

Tanı ultrasonografi ve radyografik olarak konulur. İntravenöz ürografi üriner sistemde tıkanma olup olmadığı, fonksiyon kaybı veya gecikmesi olup olmadığı hakkında bilgi verir. Taş, böbrekler ve idrar yolları hakkında bilgi verir ve yapılacak girişimin şeklini planlamada yardımcı olur. Bilgisayarlı tomografi taş hastalığında nadiren gerekir..